242.jpg
สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

2402582.jpg
ทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต  ครบรอบ 83 ปี
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

cmi1.JPG
การควบคุม การจัดเก็บภาษี การตรวจสอบและลักษณะการกระทำผิดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
การจัดการองค์ความรู้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

DSC_0044.JPG
รับรางวัลเพชรสรรสามิต  ครั้งที่  4 ปี พ.ศ.2556
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล