เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
สถานที่ตั้ง ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง   จ.เชียงใหม่ 50300 
เบอร์โทรศัพท์ 053 – 112393 – 5          
เบอร์โทรสาร   053 – 112393 – 5 ต่อ 27