เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
สถานที่ตั้ง ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง   จ.เชียงใหม่ 50300 
เบอร์โทรศัพท์ 053 – 112393 – 5  ฝ่ายอำนวยการ ต่อ 0, ฝ่ายจัดเก็บ ต่อ 32 - 36, รถยนต์คันแรก ต่อ 44, ฝ่ายกฎหมาย ต่อ 53, ฝ่ายปราบปราม ต่อ 42         
เบอร์โทรสาร   053 – 112393 – 5 ต่อ 27

พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจ

โปรดแจ้งสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ โทรศัพท์  081 -  8373555

นามบัตรพื้นที่.jpg